Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Zachowanie poufności danych i poszanowanie prawa do prywatności użytkowników strony internetowej http://baccata.com.pl/ jest dla BACCATA ENTERPRISE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 47/4, 02-672 Warszawa, KRS 0000493075, podstawową wartością. Z uwagi na powyższe BACCATA ENTERPRISE Sp. z o.o. dba, aby każdy użytkownik strony internetowej wiedział w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane jego dane osobowe, kiedy wykorzystywane i przede wszystkim, jakie przysługują mu prawa związane z danymi osobowymi.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest BACCATA ENTERPRISE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 47/4, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493075, posiadająca NIP: 7010409071, REGON: 147055300, adres e-mail info@baccata.com.pl We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami poprzez adres e-mail rodo@baccata.com.pl

Administrator dokłada wszelkiej staranności, by interesy i prawa osób, których dane dotyczą, były odpowiednio chronione, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Posiadamy następujące dane osobowe:

 • a. imię i nazwisko,
 • b. firma i dane związane z firmą (Klient będący Przedsiębiorcą),
 • c. adres email,
 • d. numer telefonu,

PODSTAWY, CEL I OKRES PRZETWARZANIA

Administrator postępuje zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, regulującymi podstawy przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy w związku z:

 1. zainicjowaniem przez Ciebie kontaktu poprzez formularz kontaktowy – Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do dokonania czynności przed jej zawarciem, stąd podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1. lit. b RODO*. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku niepodania wskazanych w formularzu danych osobowych, nie będziemy mogli odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres udzielania odpowiedzi.
 2. Zostawieniem przez Ciebie swojego nr telefonu lub/i adresu e-mail za pośrednictwem których skontaktujemy się z Tobą celem przedstawienia Ci oferty naszych produktów i usług. Administrator przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na prośbę kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest przedstawienie aktualnej oferty towarów u usług. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia informacji, o które spytasz. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, ale konieczne, by Administrator mógł odpowiedzieć na Twoją prośbę kontaktu.
 3. W celu możliwość kontaktu z przedstawicielami firmy, która składa zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest dozwolone jeśli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, którym jest konieczność nawiązywania pomiędzy nami relacji. Administrator przetwarzane dane osobowe przez okres wykonywania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne byśmy mogli nawiązać kontakt.
 4. Transakcji zakupu, wystawienia faktury, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku podatkowego, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest nie tylko umowa, ale też przepis prawa. Gdy zażądasz od nas faktury na firmę, będziemy mogli ją wystawić jedynie, gdy podasz nam wymagane przez nas w formularzu dane. W przypadku niepodania danych osobowych nie będziemy mogli wystawić faktury. Mamy także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych dokumentów, co wynika z przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wskazany przepisami prawa.
 5. wypełnienia zainicjowanego przez Ciebie procesu reklamacyjnego – przetwarzamy w celu realizacji procedury reklamacji na podstawie przepisu prawa i w związku z wykonywaną umową przez okres wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
 6. realizacji przysługującego nam prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres dochodzenia roszczeń przez Administrator (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. związanym z technologią cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Twoje dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Administratorem jedynie w celu związanym z realizacją umów świadczonych przez Administratora. Twoje dane mogą zostać udostępniane odbiorcom, w tym:

 • a) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje celem dostarczenia swoich usług lub produktów;
 • b) podmiotom dostarczającym obsługę prawną Administratorowi;
 • c) firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Administratorem;
 • d) firmom księgowym z którymi współpracuje Administrator;
 • e) gdy korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator przekazuje zebrane dane osobowe, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności;
 • f) firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT;
 • g) firmom z zakresu ochrony danych osobowych.

Jedynymi informacjami gromadzonymi i przechowywanymi automatycznie w trakcie zwykłego korzystania z witryny są typowe dane dzienników serwerów. Dane takie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, ani nie zawierają żadnych informacji o charakterze osobowym. Dane dzienników serwerów są wykorzystywane do celów statystycznych oraz pomiaru aktywności w witrynie dla dobra użytkowników serwisu. Dane te mogą być przekazywane innym odbiorcom w celach analizy lub udostępniania i udoskonalania niniejszej witryny i naszych usług.
Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile prowadzone w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem takiego profilu w celu promowania usług Administratora, informowania o wydarzeniach, promocjach, akcjach organizowanych przez Administratora. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest promowanie swojej działalności.

Na naszej stronie znajduje się wtyczka Facebook, Instagram, Skype. Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera wtyczkę Facebook, Instagram, Skype, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy, czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy (siedziba Facebook i Instagram znajduje się w USA) i tam przechowywana. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Facebook i Instagram posiada swoją siedzibę poza Unią Europejską, dlatego też dane osobowe będą udostępniane do państw trzecich (państw spoza EOG – Europejskim Obszarem Gospodarczym).
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców (Facebook: https://www.facebook.com/full_data_use_policy, Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875) Facebook i Instagram przystąpili do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

TWOJE PRAWA

Prawo do wycofania zgody

W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania jej w każdym momencie. Każdorazowo zostaniesz o tym poinformowany. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać od Administratora informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Celem wykonania swojego prawa, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia

Gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, czy zawartej umowy lub w sposób zautomatyzowany, masz prawo do żądania uzyskania kopii tych danych w formacie o charakterze ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania. Dotyczy to jedynie danych nam dostarczonych. Masz prawo do żądania przesłania kopii Twoich danych innemu podmiotowi.

Prawo do sprostowania danych

Mamy prawo do przetwarzania jedynie prawidłowych i aktualnych danych osobowych. Dane nieprawidłowe i nieaktualne mamy obowiązek usunąć lub sprostować. Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, oraz do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych przez nas przetwarzanych, jednakże nie skorzystasz z tego prawa, jeśli:

 1. Mamy podejrzenie, że korzystasz z naszych usług w sposób niewłaściwy;
 2. Masz nieuregulowany dług wobec Administratora;
 3. Masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo.
 4. Jeśli dokonałaś/eś jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać, aby Administrator ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli:

 1. Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
 2. Nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes
 3. Zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności
 4. Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Twoje dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Dane adresowe:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
kancelaria@uodo.gov.pl
Godziny pracy biura: 8.00-16.00

INFORMACJE TECHNICZNE – PLIKI COOKIE

Podczas korzystania z naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie strony zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Podstawą prawną do zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 a RODO, tj. Twoja zgoda.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
W trakcie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

 • a) Pliki niezbędne do działania strony – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony, logowanie do strony, nawigowanie po stronie, dokonywanie zakupów i rezerwacji wizyty. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze strony jest niemożliwe. wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przygotowania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowania użytkowników oraz oceny popularności strony, możliwości podejmowania działań marketingowych. Analiza statystyk jest anonimowa
 • b) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie strony. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
 • c) Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony;
 • d) Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

POZOSTAŁE INFORMACJE TECHNICZNE

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

AKTUALIZACJA

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą one obowiązywały. Będziemy informować o każdej zmianie treści zasad prywatności na bieżąco.